27 நட்சத்திரங்களுக்கு உரிய காயத்திரி மந்திரங்கள்- Gayatri mantra for 27 stars in tamil

27 நட்சத்திரங்களுக்கு உரிய காயத்திரி மந்திரங்கள்

அஸ்வினி நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ஸ்வேத வர்ண்யை வித்மஹே

சுதாகராயை தீமஹி

தன்னோ அச்வநௌ ப்ரசோதயாத்

பரணி நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் க்ருஷ்ணவர்னாயை வித்மஹே

தண்டதராயை தீமஹி

தன்னோ பரணி ப்ரசோதயாத்

கிருத்திகை நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் வன்னிதேஹாயை வித்மஹே

மஹாதபாயை தீமஹி

தன்னோ க்ருத்திகா ப்ரசோதயாத்

ரோஹிணி நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ப்ராஜாவிருத்யைச வித்மஹே

விச்வரூபாயை தீமஹி

தன்னோ ரோஹினி ப்ரசோதயாத்

மிருகசீரிடம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் சசிசேகராய வித்மஹே

மஹாராஜாய தீமஹி

தன்னோ ம்ருகசீர்ஷா ப்ரசோதயாத்

திருவாதிரை நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் மஹா ச்ரேஷ்டாய வித்மஹே

பசும்தநாய தீமஹி

தன்னோ ஆர்த்ரா ப்ரசோதயாத்

புனர்பூசம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ப்ரஜாவ்ருத்யைச வித்மஹே

அதிதிபுத்ராய த தீமஹி

தன்னோ புனர்வஸு ப்ரசோதயாத்

பூசம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ப்ரம்ம்வர்ச்சஸாய வித்மஹே

மஹா திஷ்யாய தீமஹி

தன்னோ புஷ்ய ப்ரசோதயாத்

ஆயில்யம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ஸர்பராஜாய வித்மஹே

மஹா ரோசனாய தீமஹி

தன்னோ ஆச்லேஷ ப்ரசோதயாத்

மகம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் மஹா அனகாய வித்மஹே

பித்ரியா தேவாய தீமஹி

தன்னோ மகஃப்ரசோதயாத்

பூரம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் அரியம்நாய வித்மஹே

பசுதேஹாய தீமஹி

தன்னோ பூர்வபால்குநீ ப்ரசோதயாத்

உத்திரம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் மஹாபகாயை வித்மஹே

மஹாச்ரேஷ்டாயை தீமஹி

தன்னோ உத்ரபால்குநீ ப்ரசோதயாத்

அஸ்தம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ப்ரயச்சதாயை வித்மஹே

ப்ரக்ருப்ணீதாயை தீமஹி

தன்னோ ஹஸ்தா ப்ரசோதயாத்

சித்திரை நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் மஹா த்வஷ்டாயை வித்மஹே

ப்ரஜாரூபாயை தீமஹி

தன்னோ சைத்ரா ப்ரசோதயாத்

சுவாதி நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் காமசாராயை வித்மஹே

மகாநிஷ்டாயை தீமஹி

தன்னோ சுவாதி ப்ரசோதயாத்

விசாகம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் இந்த்ராக்நௌச வித்மஹே

மஹாச்ரேஷ்ட்யைச தீமஹி

தன்னோ விசாகா ப்ரசோதயாத்

அனுஷம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் மித்ரதேயாயை வித்மஹே

மஹா மித்ராய தீமஹி

தன்னோ அனுராதா ப்ரசோதயாத்

கேட்டை நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ஜயேஷ்டாயை வித்மஹே

மகா ஜய்ஷ்ட்யாயை தீமஹி

தன்னோ ஜ்யேஷ்டா ப்ரசோதயாத்

மூலம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் ப்ராஜாதிபாயை வித்மஹே

மஹப்ராஜையை தீமஹி

தன்னோ மூலாப் ப்ரசோதயாத்

பூராடம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் சமுத்ரகாமாயை வித்மஹே

மஹாபிஜிதாயை தீமஹி

தன்னோ பூர்வாஷாடா ப்ரசோதயாத்

உத்திராடம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் விஸ்வேதேவாய வித்மஹே

மஹா ஷாடாய தீமஹி

தன்னோ உத்ராஷாடா ப்ரசோதயாத்

திருவோணம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் மஹா ச்ரோணாய வித்மஹே

புண்யஸ்லோகாய தீமஹி

தன்னோ ச்ரோணா ப்ரசோதயாத்

அவிட்டம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் அக்ர நாதாய வித்மஹே

வசூபரீதாய தீமஹி

தன்னோ சரவிஹ்டா ப்ரசோதயாத்

சதயம் நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் பேஷஜயா வித்மஹே

வருண தேஹா தீமஹி

தன்னோ சதபிஷக் ப்ரசோதயாத்

பூரட்டாதி நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் தேஜஸ்கராய வித்மஹே

அஜஏகபாதாய தீமஹி

தன்னோ பூர்வப்ரோஷ்டபத ப்ரசோதயாத்

உத்திரட்டாதி நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் அஹிர் புத்ந்யாய வித்மஹே

ப்ரதிஷ்டாபநாய தீமஹி

தன்னோ உத்ரப்ப்ரோஷ்டபத ப்ரசோதயாத்

ரேவதி நட்சத்திர காயத்திரி மந்திரம்

ஓம் விச்வரூபாய வித்மஹே

பூஷ்ண தேஹாய தீமஹி

தன்னோ ரைய்வதி ப்ரசோதயாத்

இதையும் படிக்கலாமே

27 நட்சத்திரங்களுக்கு உரிய அதிர்ஷ்டம் தரும் தெய்வங்கள் – 27 Nakshatra god in tamil

நட்சத்திர கணங்கள் – Nakshatra ganangal in tamil

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top