உங்க ராசிக்குரிய அதிஷ்ட எண் மற்றும் அதிஷ்ட நிறம் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா?– Rasi Athishta Number and Colour

ராசிக்குரிய அதிஷ்ட எண் மற்றும் அதிஷ்ட நிறம்

Rasi Athishta Number and Colour -ஒவ்வொரு ராசியினருக்கும் ஒவ்வொரு அதிஷ்ட எண் மற்றும் அதிஷ்ட நிறங்கள் உள்ளது. அதை அறிந்து, அந்த ராசியினர், அதிஷ்ட எண் மற்றும் அதிஷ்ட நிறங்களை அடிக்கடிப் பயன்படுத்தி வந்தால் வாழ்வில் வெற்றி காணலாம்.

மேஷம்

ராசிக்குரிய அதிஷ்ட எண் மற்றும் அதிஷ்ட நிறம்

மேஷம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 9. மேஷம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் சிவப்பு. மேஷம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 9 –ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

மேஷம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய சிவப்பை ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

ரிஷபம்

ராசிக்குரிய அதிஷ்ட எண் மற்றும் அதிஷ்ட நிறம்

ரிஷபம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 6. ரிஷபம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் பட்டுவெண்மை. ரிஷபம்  ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 6–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

ரிஷபம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய பட்டுவெண்மை ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

மிதுனம்

ராசிக்குரிய அதிஷ்ட எண் மற்றும் அதிஷ்ட நிறம்

மிதுனம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 5. மிதுனம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் பச்சை. மிதுனம்  ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 5–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

மிதுனம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய பச்சை ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

கடகம்

Rasi Athishta Number and Colour

கடகம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 2. கடகம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் வெண்மை, மஞ்சள். கடகம்  ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 2–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

கடகம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய மஞ்சள் ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

சிம்மம்

Rasi Athishta Number and Colour

சிம்மம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 1. சிம்மம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் சிவப்பு. சிம்மம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 1–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

சிம்மம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய சிவப்பு ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

கன்னி

Rasi Athishta Number and Colour

கன்னி ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 5. கன்னி ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் சிவப்பு. கன்னி ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 5–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

கன்னி ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய சிவப்பு ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

துலாம்

12 rsasikal

துலாம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 6. துலாம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் பட்டு வெண்மை. துலாம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 6–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

துலாம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய பட்டு வெண்மை ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

விருச்சிகம்

12 rsasikal

விருச்சிகம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 9. விருச்சிகம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் சிவப்பு. விருச்சிகம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 9–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

விருச்சிகம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய சிவப்பு ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

தனுசு

12 ராசிகள்

தனுசு ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 3. தனுசு ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் ஆரஞ்சு, ரோஸ். தனுசு ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 3–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

தனுசு ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய ஆரஞ்சு, ரோஸ் ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

மகரம்

12 ராசிகள்

மகரம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 8. மகரம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் நீலம். மகரம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 8–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

மகரம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய நீலம் ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

கும்பம்

12 ராசிகள்

கும்பம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 8. கும்பம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் நீலம். கும்பம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 8–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

கும்பம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய நீலம் ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

மீனம்

12 ராசிகள்

மீனம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட எண் 3. மீனம் ராசியினருக்குரியஅதிஷ்ட நிறம் ரோஸ். மீனம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட எண்ணான 3–ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வந்தாலும், உங்கள் பாஸ்வோர்டாகவும், வாகன எண்ணாகவும், தொலைபேசி எண்ணில் உங்கள் அதிஷ்ட எண் வருமாறு பார்த்துக்கொண்டாலும் நீங்கள் அதன் மூலம் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

மீனம் ராசியினர் உங்கள் அதிஷ்ட நிறமாகிய ரோஸ் ஆடையை முக்கியமான விஷயத்திற்குச் செல்லும் போது அணிந்தால் வெற்றி நிச்சயம். பெரும்பாலும், தேர்வு எழுத செல்லும்போதும், பணிக்கான நேர்முகத் தேர்விற்குச் செல்லும்போதும், பிற சுப நிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும் போதும் நீங்கள் உங்கள் அதிஷ்ட நிற ஆடையை அணிந்து செல்லலாம். அதன் மூலம் நீங்கள் மிகுந்த பயன் அடைவீர்.

இதையும் படிக்கலாமே –

  1.  மகிழ்ச்சியையும், மங்கலத்தையும் பெருக்கக்கூடிய வளையல்… வளையல் அணிவதால் இவ்வளவு நன்மைகளா – Valaiyal
Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top